Unchained Robotics company logo
Rynek
Unchained Robotics company logo
Ochrona danych

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia charakter, zakres i cel przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej "danymi") w kontekście świadczenia naszych usług i w ramach naszej oferty online oraz powiązanych z nią stron internetowych, funkcji i treści, a także zewnętrznych obecności online, takich jak nasz profil w mediach społecznościowych (zwanych dalej łącznie "ofertą online"). W odniesieniu do stosowanych terminów, takich jak "przetwarzanie" lub "administrator", odwołujemy się do definicji zawartych w art. 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).


Verantwortlicher


Mladen Milicevic, Unchained Robotics GmbH
An der alten Synagoge 6
33098 Paderborn, Niemcy

E-Mailadresse: mladen.milicevic@unchainedrobotics.de


Rodzaje przetwarzanych danych


- Dane inwentaryzacyjne (np. główne dane osobowe, nazwiska lub adresy).
- Dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów).
Dane treści (np. wpisy tekstowe, zdjęcia, filmy).
- Dane treści (np. wpisy tekstowe, zdjęcia, filmy).
Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czasy dostępu).
- Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czasy dostępu).
- Dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).


Kategorie osób, których to dotyczy


Odwiedzający i użytkownicy oferty online (zwani dalej łącznie "użytkownikami").


Cel przetwarzania


- Udostępnianie oferty online, jej funkcji i treści. - Odpowiadanie na zapytania kontaktowe i komunikowanie się z użytkownikami.
- Środki bezpieczeństwa.
- Pomiar zasięgu/marketing


Użyte terminy


"Dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej "osobą, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy (np. plik cookie) lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy (np. plik cookie) lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej;

"Przetwarzanie" oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany. Termin ten jest szeroki i obejmuje praktycznie każde przetwarzanie danych.


"pseudonimizacja" oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym uniemożliwiającym ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.


"profilowanie" oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.


Podmiot przetwarzający" oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;

Odpowiednie podstawy prawne


Zgodnie z art. 13 RODO informujemy Cię o podstawie prawnej przetwarzania przez nas danych. W przypadku użytkowników z obszaru obowiązywania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj. UE i EWG, jeśli podstawa prawna nie została wymieniona w oświadczeniu o ochronie danych:
Podstawą prawną uzyskania zgody jest art. 6 ust. 1 lit. a i art. 7 RODO;
Podstawą prawną przetwarzania w celu realizacji naszych usług i wdrażania środków umownych, a także udzielania odpowiedzi na zapytania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
Podstawą prawną przetwarzania w celu realizacji naszych usług i wdrażania środków umownych, a także udzielania odpowiedzi na zapytania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
Podstawą prawną przetwarzania w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
W przypadku, gdy żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. d RODO służy jako podstawa prawna.

Podstawą prawną przetwarzania niezbędnego do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.
Podstawą prawną przetwarzania w celu ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
span class="s2">
Przetwarzanie danych w celach innych niż te, dla których zostały zebrane, regulują przepisy art. 6 ust. 4 RODO.
Przetwarzanie danych w celach innych niż te, dla których zostały zebrane, regulują przepisy art. 6 ust. 4 RODO;
Przetwarzanie szczególnych kategorii danych (zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO) odbywa się zgodnie z postanowieniami art. 9 ust. 2 RODO.


Środki bezpieczeństwa


Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zgodne z wymogami prawnymi, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.


Środki te obejmują w szczególności ochronę poufności, integralności i dostępności danych poprzez kontrolowanie fizycznego dostępu do danych, a także dostępu, wprowadzania, ujawniania, zabezpieczania dostępności i ich separacji. Ustanowiliśmy również procedury zapewniające wykonywanie praw osób, których dane dotyczą, usuwanie danych i reagowanie na zagrożenia związane z danymi. Ponadto bierzemy pod uwagę ochronę danych osobowych już na etapie opracowywania i wyboru sprzętu, oprogramowania i procesów, zgodnie z zasadą ochrony danych poprzez projektowanie technologii i ustawienia domyślne przyjazne dla ochrony danych;

Współpraca z podmiotami przetwarzającymi, współadministratorami i osobami trzecimi


Jeśli ujawniamy dane innym osobom i firmom (podmiotom przetwarzającym, współadministratorom lub stronom trzecim) w ramach naszego przetwarzania, przekazujemy je im lub w inny sposób udzielamy im dostępu do danych, odbywa się to wyłącznie na podstawie upoważnienia prawnego (np. jeśli przekazanie danych stronom trzecim, takim jak dostawcy usług płatniczych, jest niezbędne do wykonania umowy, użytkownicy wyrazili na to zgodę lub przewiduje to obowiązek prawny lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów (np. w przypadku korzystania z usług dostawców usług płatniczych).np. jeśli przekazanie danych stronom trzecim, takim jak dostawcy usług płatniczych, jest niezbędne do wykonania umowy), użytkownicy wyrazili na to zgodę, przewiduje to obowiązek prawny lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów (np. w przypadku korzystania z usług agentów, hostów internetowych itp.).


Jeśli ujawniamy, przekazujemy lub w inny sposób udzielamy dostępu do danych innym spółkom z naszej grupy spółek, odbywa się to w szczególności w celach administracyjnych jako uzasadniony interes, a ponadto na podstawie odpowiadającej wymogom prawnym.


Transfery do krajów trzecich


Jeśli przetwarzamy dane w kraju trzecim (tj. poza Unią Europejską (UE), Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) lub Konfederacją Szwajcarską) lub jeśli ma to miejsce w kontekście korzystania z usług stron trzecich lub ujawniania lub przekazywania danych innym osobom lub firmom, będzie to miało miejsce tylko wtedy, gdy zostanie to zrobione w celu wypełnienia naszych (przed)umownych zobowiązań, na podstawie Twojej zgody, na podstawie obowiązku prawnego lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Z zastrzeżeniem zezwoleń prawnych lub umownych, przetwarzamy lub pozostawiamy dane w kraju trzecim tylko wtedy, gdy spełnione są wymogi prawne. Oznacza to na przykład, że przetwarzanie odbywa się na podstawie specjalnych gwarancji, takich jak oficjalnie uznane określenie poziomu ochrony danych odpowiadającego UE (np. dla USA poprzez "Tarczę Prywatności") lub zgodność z oficjalnie uznanymi specjalnymi zobowiązaniami umownymi;

Rechte der betroffenen Personen


Masz prawo do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Ciebie dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, dostępu do tych danych osobowych i dalszych informacji oraz kopii tych danych zgodnie z prawem.


Masz prawo zażądać uzupełnienia dotyczących Ciebie danych lub poprawienia nieprawidłowych danych dotyczących Ciebie zgodnie z wymogami prawnymi.


Zgodnie z wymogami prawnymi masz prawo zażądać natychmiastowego usunięcia odpowiednich danych lub, alternatywnie, zażądać ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z wymogami prawnymi.


Masz prawo zażądać otrzymania dotyczących Ciebie danych, które nam przekazałeś, zgodnie z wymogami prawnymi i zażądać ich przekazania innym odpowiedzialnym stronom.


Masz również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego zgodnie z przepisami ustawowymi.


Widerrufsrecht


Masz prawo wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość.


Widerspruchsrecht


Możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się przyszłemu przetwarzaniu danych, które Cię dotyczą, zgodnie z wymogami prawnymi. Sprzeciw może dotyczyć w szczególności przetwarzania danych do celów reklamy bezpośredniej;

Pliki cookie i prawo do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej


Pliki cookie to małe pliki przechowywane na komputerach użytkowników. W plikach cookie mogą być przechowywane różne informacje. Plik cookie służy przede wszystkim do przechowywania informacji o użytkowniku (lub urządzeniu, na którym jest przechowywany) podczas lub po jego wizycie w serwisie internetowym. Tymczasowe pliki cookie lub "sesyjne pliki cookie" lub "przejściowe pliki cookie" to pliki cookie, które są usuwane po opuszczeniu przez użytkownika usługi online i zamknięciu przeglądarki. Na przykład zawartość koszyka zakupów w sklepie internetowym lub status logowania mogą być przechowywane w takim pliku cookie. "Stałe" lub "trwałe" pliki cookie to pliki cookie, które pozostają zapisane nawet po zamknięciu przeglądarki. Na przykład status logowania może zostać zapisany, jeśli użytkownik odwiedzi stronę internetową po kilku dniach. Zainteresowania użytkowników mogą być również przechowywane w takim pliku cookie i wykorzystywane do pomiaru zasięgu lub celów marketingowych. Pliki cookie stron trzecich" to pliki cookie oferowane przez dostawców innych niż administrator, który obsługuje usługę online (w przeciwnym razie, jeśli są to tylko ich pliki cookie, są one określane jako "pliki cookie pierwszej strony").


Możemy używać tymczasowych i stałych plików cookie i wyjaśniamy to w kontekście naszej polityki prywatności.


Jeśli użytkownicy nie chcą, aby pliki cookie były przechowywane na ich komputerze, są proszeni o wyłączenie odpowiedniej opcji w ustawieniach systemowych przeglądarki. Zapisane pliki cookie można usunąć w ustawieniach systemowych przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych tej oferty online;

Ogólny sprzeciw wobec korzystania z plików cookie wykorzystywanych do celów marketingu online można zgłosić w odniesieniu do wielu usług, zwłaszcza w przypadku śledzenia, za pośrednictwem amerykańskiej strony http://www.aboutads.info/choices/lub stronę UE http://www.youronlinechoices.com/ można wyjaśnić. Ponadto przechowywanie plików cookie można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Pamiętaj, że w takim przypadku możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej oferty online.


Usunięcie danych


Przetwarzane przez nas dane zostaną usunięte lub ich przetwarzanie zostanie ograniczone zgodnie z wymogami prawnymi. O ile nie zostało to wyraźnie określone w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych, przechowywane przez nas dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do zamierzonego celu, a usunięcie nie będzie sprzeczne z ustawowymi obowiązkami w zakresie przechowywania.


Jeśli dane nie zostaną usunięte, ponieważ są wymagane do innych i prawnie dopuszczalnych celów, ich przetwarzanie jest ograniczone. Oznacza to, że dane są blokowane i nie są przetwarzane do innych celów. Dotyczy to na przykład danych, które muszą być przechowywane ze względów handlowych lub podatkowych.


Zmiany i aktualizacje polityki prywatności


Prosimy Cię o regularne zapoznawanie się z treścią naszej polityki prywatności. Dostosujemy oświadczenie o ochronie danych, gdy tylko zmiany w przetwarzaniu danych przez nas spowodują taką konieczność. Poinformujemy Cię, gdy tylko zmiany będą wymagały Twojej współpracy (np. zgody) lub innego indywidualnego powiadomienia;

Przetwarzanie związane z biznesem


Ponadto przetwarzamy
- Dane umowy (np. przedmiot umowy, termin, kategoria klienta).
- Dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, historia płatności)
od naszych klientów, zainteresowanych stron i partnerów biznesowych w celu świadczenia usług umownych, obsługi i obsługi klienta, marketingu, reklamy i badań rynku.


Analizy biznesowe i badania rynku


Analizujemy posiadane przez nas dane dotyczące transakcji biznesowych, umów, zapytań itp. w celu ekonomicznego prowadzenia naszej działalności, identyfikacji trendów rynkowych oraz życzeń partnerów umownych i użytkowników. W tym celu przetwarzamy dane inwentaryzacyjne, dane komunikacyjne, dane dotyczące umów, dane dotyczące płatności, dane dotyczące użytkowania, metadane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO. RODO, przy czym podmiotami danych są partnerzy umowni, zainteresowane strony, klienci, odwiedzający i użytkownicy naszej oferty online;

Analizy są przeprowadzane w celu oceny biznesowej, marketingu i badań rynkowych. W ten sposób możemy uwzględnić profile zarejestrowanych użytkowników wraz z informacjami, np. na temat usług, z których korzystali. Korzystamy z tych analiz, aby zwiększyć przyjazność dla użytkownika, zoptymalizować naszą ofertę i poprawić wydajność biznesową. Analizy służą wyłącznie nam i nie są ujawniane na zewnątrz, chyba że są to anonimowe analizy z podsumowanymi wartościami.


Jeśli te analizy lub profile są osobiste, zostaną usunięte lub zanonimizowane, gdy użytkownik rozwiąże umowę, w przeciwnym razie po dwóch latach od zawarcia umowy. W przeciwnym razie ogólne analizy biznesowe i ogólne określenia tendencji są tworzone anonimowo, o ile to możliwe.


Kontakt


Kiedy kontaktujesz się z nami (np. przez formularz kontaktowy, e-mail, telefonicznie lub za pośrednictwem mediów społecznościowych), dane użytkownika będą wykorzystywane do przetwarzania zapytania kontaktowego i jego obsługi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b). (w kontekście stosunków umownych/przedumownych), art. 6 ust. 1 lit. f. (inne zapytania) RODO. Dane użytkownika mogą być przechowywane w systemie zarządzania relacjami z klientami ("system CRM") lub porównywalnej organizacji zapytań;

Usuwamy zapytania, jeśli nie są już potrzebne. Co dwa lata weryfikujemy taką konieczność; ponadto obowiązują ustawowe obowiązki archiwizacyjne.


Google Tag Manager


Google Tag Manager to rozwiązanie, za pomocą którego możemy zarządzać tak zwanymi tagami witryny za pośrednictwem interfejsu (a tym samym, na przykład, zintegrować Google Analytics i inne usługi marketingowe Google z naszą ofertą online). Sam Tag Manager (który implementuje tagi) nie przetwarza żadnych danych osobowych użytkowników. Jeśli chodzi o przetwarzanie danych osobowych użytkowników, zapoznaj się z poniższymi informacjami na temat usług Google. Wskazówki dotyczące użytkowania: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.


Google Analytics


Na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (tj. interesu w analizie, optymalizacji i ekonomicznym funkcjonowaniu naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) korzystamy z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google LLC ("Google"). RODO) Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google LLC ("Google"). Google wykorzystuje pliki cookie. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z oferty online przez użytkownika są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.


Google jest certyfikowany w ramach porozumienia Privacy Shield i tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).


Google będzie wykorzystywać te informacje w naszym imieniu w celu analizy korzystania z naszej oferty online przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących działań w ramach tej oferty online oraz świadczenia nam dalszych usług związanych z korzystaniem z tej oferty online i korzystaniem z Internetu. Na podstawie przetworzonych danych mogą być tworzone pseudonimizowane profile użytkowników.


Używamy tylko Google Analytics z aktywną anonimizacją IP. Oznacza to, że adres IP użytkowników jest skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach-sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony.


Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika nie zostanie połączony z innymi danymi Google. Użytkownicy mogą zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; użytkownicy mogą również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez nich z oferty online oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.


Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Google, ustawień i opcji sprzeciwu, zapoznaj się z polityką prywatności Google (https://policies.google.com/technologies/ads) oraz w ustawieniach wyświetlania reklam przez Google (https://adssettings.google.com/authenticated).


Dane osobowe użytkowników są usuwane lub anonimizowane po 14 miesiącach.


Google Universal Analytics


Korzystamy z Google Analytics w formie "Universal-Analytics". "Universal Analytics" odnosi się do procesu Google Analytics, w którym analiza użytkownika opiera się na pseudonimowym identyfikatorze użytkownika, a tym samym tworzony jest pseudonimowy profil użytkownika z informacjami pochodzącymi z korzystania z różnych urządzeń (tzw. "cross-device tracking").


Google Doubleclick


Na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (tj. interesu w analizie, optymalizacji i ekonomicznym funkcjonowaniu naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) korzystamy z usług Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA ("Google"). RODO), korzystamy z usług Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ("Google").


Google jest certyfikowany w ramach porozumienia Privacy Shield i tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).


Korzystamy z procesu marketingu online Google "Doubleclick" w celu umieszczania reklam w sieci reklamowej Google (np. w wynikach wyszukiwania, w filmach wideo, na stronach internetowych itp.) Double Click charakteryzuje się tym, że reklamy są wyświetlane w czasie rzeczywistym w oparciu o domniemane zainteresowania użytkowników. Pozwala nam to na wyświetlanie reklam dla i w ramach naszej oferty online w bardziej ukierunkowany sposób, aby prezentować użytkownikom tylko te reklamy, które potencjalnie odpowiadają ich zainteresowaniom. Jeśli na przykład użytkownikowi wyświetlane są reklamy produktów, którymi był zainteresowany w innych ofertach online, jest to określane jako "remarketing". W tym celu, gdy odwiedzane są nasze i inne strony internetowe, na których aktywna jest sieć reklamowa Google, kod Google jest wykonywany bezpośrednio przez Google, a tak zwane tagi (re)marketingowe (niewidoczna grafika lub kod, znane również jako "web beacons") są zintegrowane ze stroną internetową. Za ich pomocą na urządzeniu użytkownika zapisywany jest indywidualny plik cookie, tj. mały plik (zamiast plików cookie można również stosować porównywalne technologie). Plik ten rejestruje, które strony internetowe odwiedził użytkownik, jakie treści go interesują i jakie oferty kliknął, a także informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, odsyłające strony internetowe, czas wizyty i inne informacje o korzystaniu z oferty online.


Adres IP użytkownika jest również rejestrowany, przy czym jest on skracany w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym i tylko w wyjątkowych przypadkach jest przesyłany w całości na serwer Google w USA i tam skracany. Google może również łączyć wyżej wymienione informacje z takimi informacjami z innych źródeł. Jeśli użytkownik odwiedza następnie inne strony internetowe, mogą mu być wyświetlane reklamy dostosowane do jego zainteresowań na podstawie jego profilu użytkownika;

Dane użytkownika są przetwarzane pseudonimowo w sieci reklamowej Google. Oznacza to, że Google nie przechowuje i nie przetwarza na przykład imienia i nazwiska lub adresu e-mail użytkownika, ale przetwarza odpowiednie dane w odniesieniu do plików cookie w pseudonimowych profilach użytkowników. Oznacza to, że z perspektywy Google reklamy nie są zarządzane i wyświetlane dla konkretnie zidentyfikowanej osoby, ale dla właściciela pliku cookie, niezależnie od tego, kto jest właścicielem pliku cookie. Nie ma to zastosowania, jeśli użytkownik wyraźnie zezwolił Google na przetwarzanie danych bez tej pseudonimizacji. Informacje zebrane przez usługi marketingowe Google na temat użytkowników są przesyłane do Google i przechowywane na serwerach Google w USA;

Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Google, ustawień i opcji sprzeciwu, zapoznaj się z polityką prywatności Google (https://policies.google.com/technologies/ads) oraz w ustawieniach wyświetlania reklam przez Google (https://adssettings.google.com/authenticated).


 


Wykorzystanie technologii SalesViewer®:


Ta strona internetowa wykorzystuje technologię SalesViewer® firmy SalesViewer® GmbH do gromadzenia i przechowywania danych w celach marketingowych, badań rynkowych i optymalizacji na podstawie uzasadnionych interesów operatora strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


W tym celu wykorzystywany jest kod oparty na javascript, który służy do gromadzenia danych związanych z firmą i odpowiednim wykorzystaniem. Dane zebrane przy użyciu tej technologii są szyfrowane przy użyciu nieodwracalnej funkcji jednokierunkowej (znanej jako hashowanie). Dane są natychmiast pseudonimizowane i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej tę witrynę.


Dane przechowywane w kontekście Salesviewer zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do zamierzonego celu, a usunięcie nie będzie sprzeczne z żadnymi ustawowymi obowiązkami przechowywania.


Możesz sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, klikając ten link https://www.salesviewer.com/opt-out aby zapobiec gromadzeniu danych przez SalesViewer® w ramach tej witryny w przyszłości. Plik cookie opt-out dla tej witryny zostanie zapisany na Twoim urządzeniu. Jeśli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, musisz ponownie kliknąć ten link.


--


Korzystanie z technologii SalesViewer®:
Niniejsza witryna korzysta z technologii SalesViewer® firmy SalesViewer® GmbH na podstawie uzasadnionych interesów operatora witryny (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu gromadzenia i przechowywania danych do celów marketingowych, badań rynkowych i optymalizacji.
W tym celu wykorzystywany jest kod oparty na Javascript do gromadzenia danych związanych z firmą i odpowiednim korzystaniem z witryny. Dane zebrane za pomocą tej technologii są szyfrowane za pomocą niemożliwej do odzyskania funkcji jednokierunkowej (tzw. haszowania). Dane są natychmiast pseudonimizowane i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji odwiedzających witrynę.
Dane przechowywane przez Salesviewer zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do zamierzonego celu i nie będzie już żadnych zobowiązań prawnych do ich przechowywania.
Gromadzenie i przechowywanie danych można w każdej chwili odwołać ze skutkiem natychmiastowym na przyszłość, klikając na https://www.salesviewer.com/opt-out, aby uniemożliwić SalesViewer® gromadzenie Twoich danych. W takim przypadku na Twoim urządzeniu zostanie zapisany plik cookie opt-out dla tej witryny. Jeśli usuniesz pliki cookie w przeglądarce, musisz ponownie kliknąć ten link.
Porównaj (0/3)