Unchained Robotics company logo
Rynek
Unchained Robotics company logo
Warunki użytkowania

Ogólne warunki dostawy 1. Zakres i dostawca

 2. Zawarcie umowy

 3. Ceny

 4. Warunki płatności; Domyślne

 5. Potrącenie/prawo zatrzymania

 6. Dostawa; Zachowanie tytułu własności

 7. Gwarancja

 8. Odpowiedzialność

 9. Postanowienia końcowe


Ogólne warunki 1. Zakres zastosowania
  (1) Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie do wszystkich zapytań, które składasz na stronie internetowej Unchained Robotics GmbH.
  W starej synagodze 6
  33098 Paderborn, Niemcy

  Dyrektor zarządzający:
  Pan Kevin Freise
  Herr Mladen Milicevic
  do obsługi.
  (2) Towary oferowane na naszej stronie internetowej są przeznaczone wyłącznie dla nabywców, którzy ukończyli 18 lat i są uważani za przedsiębiorców w rozumieniu § 14 ust. 1 BGB.
  (3) Nasze dostawy, usługi i oferty są realizowane wyłącznie na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych. Ogólne Warunki Handlowe mają zatem również zastosowanie do wszystkich przyszłych relacji biznesowych z firmami, nawet jeśli nie zostały one ponownie wyraźnie uzgodnione. Włączenie ogólnych warunków klienta, które są sprzeczne z naszymi Ogólnymi Warunkami, zostaje niniejszym odrzucone.
  (4) Językiem umowy jest wyłącznie język niemiecki.
  (5) Możesz zapoznać się z aktualnie obowiązującymi Warunkami Ogólnymi na stronie internetowej http://unchainedrobotics.de/nutzungsbedingungen/.
  i wydrukuj go.

 2. Zawarcie umowy

  (1) Prezentacja towarów na stronie internetowej nie stanowi wiążącego wniosku o zawarcie umowy kupna. Jest to raczej niewiążące zaproszenie do złożenia wniosku o ofertę od Unchained Robotics GmbH.
  (2) Klikając przycisk "Zamów produkt" lub "Zamów produkty bez zobowiązań" lub załączone opisy
  prześlij niewiążące zapytanie.
  (3) Umowa zakupu towarów jest zawierana tylko wtedy, gdy wyraźnie
  potwierdź przyjęcie oferty przesłanej pocztą elektroniczną.

 3. Ceny

  Ceny podane na stronach produktów są cenami netto i nie zawierają odpowiedniego ustawowego podatku od wartości dodanej oraz odpowiednich kosztów wysyłki i dostawy.

 4. Warunki płatności; Domyślne
  (1) Płatności można dokonać z góry.
  (2) Jesteśmy odpowiedzialni za wybór metod płatności dostępnych w każdym przypadku. W szczególności zastrzegamy sobie prawo do oferowania Ci tylko wybranych metod płatności, na przykład w celu zabezpieczenia naszego ryzyka kredytowego tylko przedpłaty.
  (3) Jeśli zdecydujesz się zapłacić z góry, podamy Ci nasze dane bankowe w potwierdzeniu zamówienia. Kwota faktury musi zostać przelana na nasze konto w ciągu 10 dni od otrzymania potwierdzenia zamówienia.
  (4) Jeśli zalegasz z płatnością, jesteś zobowiązany do zapłaty ustawowych odsetek za zwłokę w wysokości 9 punktów procentowych powyżej podstawowej stopy procentowej. Ponadto masz prawo do zapłaty kwoty ryczałtowej w wysokości 40 euro. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń odszkodowawczych.

 5. Kompensacja
  (1) Prawo do potrącenia przysługuje Ci tylko wtedy, gdy Twoje roszczenie wzajemne zostało prawomocnie stwierdzone, nie jest kwestionowane ani uznawane przez nas lub pozostaje w ścisłym związku synalagmatycznym z naszym roszczeniem.(2) Możesz skorzystać z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy Twoje roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym;
  Dostawa; Zachowanie tytułu własności
  Warunki dostawy i własności odnoszą się do ofert wyraźnie zaakceptowanych przez Ciebie, po złożeniu wniosku i konsultacji z Unchained Robotics GmbH.(1) O ile nie uzgodniono inaczej, towary zostaną dostarczone na Twoje żądanie z naszej lokalizacji pod wskazany przez Ciebie adres.
  (2) Zastrzegamy sobie prawo własności towarów do czasu całkowitego uregulowania wszystkich roszczeń wynikających z bieżących stosunków handlowych. Zastawienie lub przeniesienie własności w formie zabezpieczenia nie jest dozwolone przed przeniesieniem własności zastrzeżonych towarów.
  (3) Jeśli towary objęte zastrzeżeniem prawa własności zostaną połączone i zmieszane, nabędziemy współwłasność nowej pozycji w stosunku wartości fakturowej towarów objętych zastrzeżeniem prawa własności do innych przetworzonych pozycji w momencie przetwarzania.
  (4) Zobowiązujemy się zwolnić papiery wartościowe, do których jesteśmy uprawnieni, na żądanie w zakresie, w jakim możliwa do zrealizowania wartość naszych papierów wartościowych przekracza roszczenia, które mają być zabezpieczone, o więcej niż 10%. Wybór zabezpieczeń, które mają zostać zwolnione, zależy od naszego uznania;
  Gwarancja
  O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, Twoje roszczenia gwarancyjne podlegają ustawowym przepisom prawa o sprzedaży (§§ 433 i nast. BGB) z następującymi modyfikacjami:- Tylko nasze własne informacje i opis produktu producenta są wiążące dla jakości towarów, ale nie publiczne promocje i oświadczenia oraz inne reklamy producenta.
  - Jesteś zobowiązany do niezwłocznego i starannego sprawdzenia towarów pod kątem odchyleń jakościowych i ilościowych oraz do powiadomienia nas o oczywistych wadach w ciągu 7 dni od otrzymania towarów. Terminowa wysyłka jest wystarczająca do dotrzymania terminu. Dotyczy to również wad ukrytych wykrytych w późniejszym terminie. W przypadku
  Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi jest wykluczone w przypadku naruszenia obowiązku kontroli i zawiadomienia o wadach.
  - W przypadku wad udzielamy gwarancji według naszego uznania poprzez naprawę lub wymianę (późniejsze wykonanie). W przypadku usuwania wad nie jesteśmy zobowiązani do ponoszenia zwiększonych kosztów wynikających z transportu towarów do miejsca innego niż miejsce spełnienia świadczenia, pod warunkiem, że transport nie odpowiada przeznaczeniu towarów.
  - Jeśli kolejna realizacja nie powiedzie się dwukrotnie, możesz zażądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy według własnego uznania.
  - Okres gwarancji wynosi jeden rok od daty dostawy towarów. Ograniczenie to nie ma zastosowania do roszczeń odszkodowawczych wynikających z uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu lub z naruszenia istotnego zobowiązania umownego, którego wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na którego przestrzeganiu partner umowy może regularnie polegać (zobowiązanie kardynalne), lub do roszczeń o inne szkody oparte na umyślnym lub rażąco niedbałym naruszeniu obowiązków przez użytkownika lub jego zastępców;
 6. Odpowiedzialność
  (1) Nieograniczona odpowiedzialność: Ponosimy nieograniczoną odpowiedzialność za umyślne działanie i rażące niedbalstwo, a także zgodnie z niemiecką ustawą o odpowiedzialności za produkt. W przypadku lekkiego zaniedbania ponosimy odpowiedzialność za szkody wynikające z uszczerbku na życiu, ciele i zdrowiu osób.(2) W przeciwnym razie zastosowanie ma następująca ograniczona odpowiedzialność: W przypadku lekkiego zaniedbania ponosimy odpowiedzialność tylko w przypadku naruszenia istotnego zobowiązania umownego, którego wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na którego przestrzeganiu możesz regularnie polegać (zobowiązanie kardynalne). Odpowiedzialność za niewielkie zaniedbanie jest ograniczona do kwoty szkód możliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, których wystąpienia należy zazwyczaj oczekiwać. To ograniczenie odpowiedzialności ma również zastosowanie do naszych zastępców;
 7. Postanowienia końcowe
  (1) Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych OWH jest lub stanie się nieważne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień.(2) Umowy między nami a Tobą podlegają wyłącznie prawu niemieckiemu, z wyłączeniem postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG, "Konwencja ONZ o sprzedaży").
  (3) Jeśli jesteś handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, nasza siedziba jest miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z umów między nami a Tobą lub z nimi związanych.
  Status: listopad 2020


Zasady anulowania rezerwacji¹Prawo do odstąpienia od umowy

strong>
Masz prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.
Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towarów.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas Unchained Robotics GmbH, Technologiepark 13, 33100 Paderborn, info@unchainedrobotics.de o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Jeśli skorzystasz z tej opcji, niezwłocznie prześlemy Ci potwierdzenie otrzymania takiej rezygnacji (np. pocztą elektroniczną).
Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Konsekwencje anulowania


Jeśli odstąpisz od niniejszej umowy, zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Ciebie rodzaju dostawy innego niż najtańszy rodzaj standardowej dostawy oferowanej przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Do zwrotu płatności użyjemy tych samych środków płatniczych, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami za ten zwrot. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Ciebie dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Musisz zwrócić lub przekazać towary nam lub (wpisać imię i nazwisko oraz adres osoby upoważnionej przez Ciebie do odbioru towarów, jeśli dotyczy) niezwłocznie, a w każdym razie najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformujesz nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towary przed upływem czternastu dni.
Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
Musisz zapłacić za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami, które nie jest konieczne do sprawdzenia ich stanu, właściwości i funkcjonalności.

- Koniec polityki anulowania


Porównaj (0/3)